گزارش خبری خبرگزاری جوان از اوراسیا و شرکت کنندگان نمایشگاه آرویک ارمنستان

 

گزارش خبری خبرگزاری جوان در رابطه با اوراسیا و ارمنستان و گزارش گیری با شرکت کنندگان نمایشگاه آرویک بازرگانی آرک در ارمنستان

https://www.yjc.ir/fa/news/7434559/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7