شرکت تولیدی آسایش آذربایجان

 

شرکت تولیدی لوله و اتصالات پلی اتیلن کشاورزی آسایش آذربایجان با سابقه چندین ساله در  آذربایجان غربی ایران

https://aaplast.com/